Условия аренды

- При несприятливих погодних умовах (зливовий дощ і/або сильний рвучкий вітер швидкістю 10 м/сек і більше, сильний снігопад, температура повітря мінус 5 градусів за Цельсієм і нижче) Виконавець має право, у запобіганні негативних наслідків, у т.ч. неякісної поклейки (розміщення) Рекламного матеріалу, не починати або зупинити поклейку (розміщення) останніх і почати (продовжити) зазначені роботи після закінчення несприятливих погодних умов.


- Виконавець вправі відмовити Замовнику у розміщенні Рекламних матеріалів, якщо їх сюжет не відповідатиме морально-етичним нормам (на думку Виконавця) або суперечитиме законодавству України. В такому разі Замовнику буде запропоновано змінити сюжет Рекламного матеріалу або розірвати Договір і отримати сплачені кошти за розміщення реклами відповідно до умов Договору.


- До початку Рекламної кампанії зазначеної Замовник зобов’язується  надавати Виконавцю якісно виконаний Контрольний макет будь-якого розміру на будь-якому носії, а також іншу документацію (на запит Виконавця), пов'язану із змістом Реклами.


- Формат Рекламного матеріалу переданого Замовником повинен відповідати розміру рекламних конструкцій. Якщо формат Рекламного матеріалу не відповідає розмірам , Виконавець не несе відповідальність за прострочення початку розміщення Рекламних матеріалів, а період прострочення розміщення Реклами з вини Замовника сплачується Замовником в повному розмірі.


-Вартість кожної Рекламної кампанії включає ПДВ (20%). . Вартість Рекламної кампанії залежить від кількості зарезервованих поверхонь рекламних конструкцій, строку Рекламної кампанії і зазначається Сторонами у Додатках до Договору до початку Рекламної кампанії або до дати Ротації Реклами. При цьому строк Рекламної кампанії має становити не менше 30-ти календарних днів, а вартість Рекламної кампанії підлягає зміні на дату виставлення Виконавцем рахунку-фактури у випадках, передбачених п. 4.3. Договору.


-  Порядок розрахунків: оплата здійснюється Замовником щомісячно до 10 числа поточного місяця, безготівковим розрахунком у гривнях на підставі рахунків-фактур Виконавця у повному обсязі за визначений між Замовником і Виконавцем період. Оплата за перший місяць здійснюється не пізніше 5 (п’яти) банківських днів до початку рекламної компанії. Не виставлення рахунку Виконавцем не звільняє Замовника від сплати за Договором.


Сплата Замовником за додаткові послуги здійснюється в повному обсязі витрати не пізніше ніж за 10 (десять) банківських днів до початку Рекламної кампанії.


 


Відповідальність Замовника:


-  У випадку відмови від зарезервованої Поверхні спеціальної конструкції, пізніше ніж за 10 днів до початку рекламної компанії, без письмового повідомлення Виконавця, Виконавець вправі стягнути з Замовника штраф у розмірі вартості не проведеної Рекламної кампанії, від якої відмовився Замовник, зазначеній у кожному конкретному Додатку до даного Договору. При цьому штраф за кожну Поверхню, від якої відмовився Замовник, не може перевищувати місячну вартість Рекламної кампанії на такій поверхні. Виконавець вправі також зменшити відсоток знижки (при її наявності) від базової ціни Рекламної кампанії.


- У разі порушення строків виконання грошових зобов’язань за цим Договором Замовник на вимогу Виконавця сплачує пеню від суми простроченого зобов’язання в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України що діяла у період, за який сплачується пеня, починаючи з першого дня виникнення заборгованості до дати її погашення включно.


 Замовник несе повну відповідальність за зміст Реклами у Рекламних матеріалах у порядку, встановленому Законом України “Про рекламу”.


При невідповідності змісту Реклами вимогам законодавства про рекламу, про що буде прийняте рішення Органом про заборону розповсюдження реклами, Виконавець вправі припинити розповсюдження Реклами (зняти або заклеїти Рекламу) до моменту Ротації Реклами, яка повинна бути здійснена Замовником протягом не більш як 3 (трьох) робочих днів, якщо інший строк не буде узгоджено Сторонами. У разі не здійснення своєчасної Ротації Реклами, Виконавець має право зняти резервування відповідних Поверхонь спеціальних конструкцій. При цьому у разі припинення розповсюдження Реклами за рішенням Органу, Замовник не звільняється від оплати за строк такого припинення на зарезервованих Поверхнях спеціальних конструкцій, якщо не відмовиться від їх резервування у встановленому Договором порядку.


 


Відповідальність Виконавця:


- При наявності обставин, перерахованих у пункті 28 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою КМУ від 29.12.2003 р.№ 2067, у результаті яких буде втрачене конкретне місце розміщення рекламної конструкції, включеної у Додаток до Договору, до Виконавця штрафні санкції з боку Замовника не застосовуються. При цьому Виконавець за узгодженням із Замовником надає останньому рівноцінне місце на термін дії зазначених обставин. У випадку відсутності у Виконавця рівноцінних Поверхонь рекламних конструкцій і відмовлення Замовника від запропонованих Виконавцем поверхонь через їх не рівноцінність, останній протягом 5 (п’яти) банківських днів повертає Замовникові зайво перераховану ним суму за період не експонування Реклами на кожній утраченій Поверхні Спеціальної конструкції, що оформляється Сторонами відповідним актом.


- У випадку скасування Виконавцем оренди Поверхонь спеціальних конструкцій, зазначених у Додатку до Договору (без наявності зазначених у Договорі на те обставин або без узгодження із Замовником), Замовник вправі стягнути з Виконавця штраф у розмірі денної договірної вартості Рекламної кампанії на одній не наданій (простроченій) Поверхні рекламної конструкції помноженій на кількість таких Поверхонь рекламних конструкцій і на кількість днів прострочення виконання зобов’язання, якщо Сторони не домовляться про інше. Штрафні санкції можуть бути замінені продовженням строку резервування Поверхонь спеціальних конструкцій на дану Рекламну кампанію на суму нарахованих Замовником штрафних санкцій.